Jaarverslag 2018

G. Grondbeleid

Algemeen

Grondbeleid is een uitvoeringsinstrument dat kan worden ingezet ter realisering van ruimtelijk beleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een evenwichtig grondbeleid. Grondbeleid volgt onder meer de Woonvisie.
Daarbij gaat het om concrete uitvoerende taken als verwerving en beheer, bouw- en woonrijp maken, gronduitgifte, kostenverhaal, samenwerking, grondexploitaties, programma en kwaliteit, beheren van reserves en voorzieningen, sturen en verantwoorden van en over risico’s.
Er worden drie vormen van grondbeleid onderscheiden, nl. actief grondbeleid, passief grondbeleid en samenwerking met externe partijen. Onder de laatste vorm valt ook het faciliterend grondbeleid.

Doelstelling van deze paragraaf is het verschaffen van inzicht in het gemeentelijk grondbeleid.
Hierbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Visie: wat wil de gemeente met grondbeleid bereiken?
 2. Beleidsuitgangspunten.
 3. Kaderstelling.
 4. Wat hebben we er voor gedaan?
 5. Actuele prognose grondexploitaties.
 6. Begrote tussentijdse winstnemingen.
 7. Lopende complexen.
 8. Afgesloten complexen.
 9. Nieuwe complexen.
 10. Verwacht verloop van de reserves en voorzieningen.
 11. Verbonden partijen.
 12. Risico’s.
ga terug