Jaarverslag 2018

Grondslagen voor de waardering

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Deze zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald met inachtneming van de verwachte gebruiksduur. In geval van geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling geldt een afschrijvingstermijn van maximaal vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut
Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten en/of verhandelbaar zijn, zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investeringen geheel kunnen worden terugverdiend is voor de classificatie niet relevant.
Met betrekking tot gemeentelijk vastgoed wordt 90% van de aanschafwaarde geactiveerd.

Materiële vaste activa met economisch nut: in erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven gronden zijn in principe gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs of historische kostprijs. (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). In geval dat de erfpacht van percelen eeuwigdurend is afgekocht, zijn de percelen in principe tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Materiële vaste activa met economisch nut: overige investeringen
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt in principe niet afgeschreven. Bij de waardering van gronden wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het rekeningjaar heeft een dergelijke afwaardering overigens niet plaatsgevonden. In geval van een dergelijke afwaardering worden deze weer teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Op investeringen die vóór 2004 zijn gedaan, zijn soms in voorkomende gevallen reserves in mindering gebracht.

Materiële vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut
Als investeringen met maatschappelijk nut worden die investeringen aangemerkt die geen economisch nut maar een duidelijk maatschappelijke functie hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om investeringen in de openbare ruimte zoals wegen, openbaar groen, waterpartijen etc. Op investeringen die vóór 2004 zijn gedaan, zijn soms in voorkomende gevallen reserves in mindering gebracht.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen, leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld bij debiteuren Sociale Zaken, is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in deelnemingen zijn gewaardeerd tot de hoogte van de inbreng. Indien de waarde van de deelneming onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs vindt afwaardering plaats.

Vlottende activa

Voorraden
De grondexploitatiecomplexen worden gewaardeerd tegen vervaardigingkosten inclusief de bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De voorzieningen zijn separaat aan de passivazijde van de balans verantwoord.

Vorderingen
Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn gewaardeerd voor het beschikbare werkelijke bedrag vermindert met de daadwerkelijke uitgaven. Rentetoerekening aan de voorzieningen vindt in principe niet plaats.

Overige vlottende activa en passiva
De overige vlottende activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. In het jaarverslag is een risicoparagraaf opgenomen. Naast de uit de normale bedrijfsvoering voortvloeiende algemene risico's zijn geen specifieke risico's onderkend.

ga terug