Jaarverslag 2018

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de Vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Afschrijvingskosten

Investeringen worden afgeschreven conform de nota Activa en afschrijving. Op gronden wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen vinden plaats op basis van historische kostprijzen, waarop bijdragen van derden in mindering zijn gebracht.
Voor nieuwe investeringen wordt begonnen met afschrijven vanaf januari na het jaar waarin een investering is afgerond en dus daadwerkelijk bijdraagt aan het voorzieningenniveau dan wel de bedrijfsvoering.

Renteafschrijving op activa

Bij vaststelling van het MJP 2003-2007 is besloten om in geval van grote meerjarige bouwprojecten rente op de investering bij te schrijven. De rentetoerekening over een half jaar aan nieuwe investeringen is afgeschaft.

Personeelskosten

In afwijking van het toerekeningsbeginsel worden bepaalde personeelskosten die een redelijk jaarlijks gelijkblijvend niveau hebben verantwoord op kasbasis. Dit houdt dat deze kosten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn betaald. Het gaat hierbij om kostensoorten als vakantiegeld, verlofdagen en IZA-gepensioneerden.

Overige materiële kosten

De overige materiële kosten zijn verantwoord op basis van historische kostprijzen.

Grondexploitaties

Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn of voorzienbaar zijn. Winsten worden genomen bij afsluiting van een exploitatie c.q. bij een tussentijdse exploitatieherziening. De nota Grondbeleid gemeente Heemskerk 2011 is in november 2010 door de raad vastgesteld. Hierin wordt op tussentijdse winstneming ingegaan.

ga terug