Jaarverslag 2018

Arbeidskosten

De formatie, loonkosten en inhuur zijn in onderstaand overzicht weergegeven voor de begrote en werkelijke bedragen.

Tabel: Personeel

Organisatie-eenheid

Formatieplaatsen

Loonkosten

Inhuur

Begroot 2018

Bezetting eind 2018

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Raadsgriffier

1,8

0,8

147

89

60

97

B&W

5,0

5,0

519

491

0

3

BMO en Control

9,6

10,2

855

1.881

154

245

Klantzaken

54,0

53,0

3.140

3.358

391

442

Buurtzaken

66,7

65,2

4.040

3.484

20

86

Stadszaken

32,6

32,2

2.400

2.620

452

492

Staf

70,2

66,1

4.594

4.346

291

175

Totaal

240

233

15.694

16.269

1.368

1.540

De verdeling van de loonkosten over de programma's is als volgt:

Tabel: Loonkosten per programma

Bedragen x € 1.000

Rekening

Bestuurlijk domein

2.743

Sociaal domein

4.329

Fysiek domein

3.074

Overhead

5.879

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

244

Totaal

16.269

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), is met ingang van 2013 in werking getreden.
Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2018
Op grond van de WNT mag in 2018 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2018 neer op € 189.000, inclusief, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering onkosten en pensioenbijdrage. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de eerste twaalf maanden een maximum van € 266.400 per jaar.

Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Naam

Mw. drs. A.L.M. Bloem

Dhr J.S.W. Ozenga

Dhr J. Broeders

Functiegegevens

gemeentesecretaris

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Deeltijdfactor in fte

1,0 fte

1,0 fte

Gewezen topfunctionaris (ja/nee)

ja

nee

ja

(Fictieve) dienstbetrekking (ja/nee)

ja

ja

ja

Bezoldiging 2018

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

0

101.006

24.070

Beloningen betaalbaar op termijn

0

16.890

5.588

Subtotaal

0

117.896

29.658

Individueel bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

189.000

Onverschuldigd betaald bedrag (-/-)

0

0

0

Totaal bezoldiging

0

117.896

29.658

Reden waarom overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 30/11

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0 fte

1,0 fte

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

89.432

76.481

Beloningen betaalbaar op termijn

18.960

15.544

Bezoldiging 2016

108.393

0

92.025

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Naam en functiegegevens

Dhr. R. Jeltema gemeentesecretaris a.i.

Dhr. G. Corten griffier a.i.

2018

2017

2018

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/05 - 31/12

n.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

12

12

8

0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 182

€ 176

€ 182

€ 176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

266.400

258.000

266.400

258.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

266.400

258.000

266.400

258.000

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

n.v.t.

[Ja]

[Ja]

n.v.t.

Bezoldiging in de betreffende periode

0

197.229

96.722

0

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

0

197.229

96.722

0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

0

197.229

96.722

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Binnen de ambtelijke organisatie van Heemskerk zijn geen (andere) medewerkers  wiens bezoldiging de maximale norm te boven gaat als bedoeld in artikel 4.2 WNT. Derhalve zijn in de Jaarrekening 2018 bovenstaande gegevens niet opgenomen voor andere medewerkers dan (gewezen) topfunctionarissen.

ga terug