Jaarverslag 2018

Financiën in één oogopslag

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijz.

Jaarrekening

Verschil

No.

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Bestuurlijk Domein

8.766

-2.428

6.338

8.513

-2.424

6.089

-253

4

-249

2

Sociaal Domein

53.427

-14.969

38.457

52.927

-15.147

37.779

-500

-178

-678

3

Fysiek Domein

20.013

-13.509

6.504

18.479

-12.651

5.828

-1.534

858

-676

A

Totaal gerealiseerd programma's

82.206

-30.907

51.299

79.919

-30.223

49.696

-2.287

684

-1.603

Algemene dekkingsmiddelen

2.080

-62.908

-60.828

1.992

-62.001

60.009

-88

907

819

Vennootschapsbelasting

29

0

29

76

0

76

47

0

47

Onvoorzien

50

0

50

0

0

0

-50

0

-50

Overhead

12.767

-547

12.220

13.054

-598

12.457

288

-51

237

B

Totaal gerealiseerd

97.132

-94.361

2.770

95.041

-92.821

2.220

-2.091

1.540

-550

B

Totaal toevoeging en onttrekking reserves

1.653

-5.155

-3.502

1.978

-4.431

-2.453

325

724

1.049

C

Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B)

98.785

-99.516

-732

97.019

-97.252

-233

-1.765

2.264

499

Resultaat Jaarrekening 2018

De totale lasten en baten van de programma’s (B) bedragen € 95 miljoen respectievelijk € 92,8 miljoen. Per saldo een negatief resultaat van € 2,2 miljoen (voor mutatie reserves).

Aan de reserves is, conform bestaand beleid en besluitvorming, per saldo € 2,5 miljoen onttrokken. Als gevolg hiervan sluit de Jaarrekening 2018 uiteindelijk met een positief resultaat van € 233.000.

Het verschil tussen het saldo Jaarrekening 2018 van € 233.000 positief en het saldo van de Begroting 2018 na wijziging van € 732.000 positief is uiteindelijk € 499.000 lager.

Belangrijkste verschillen Jaarrekening 2018

In onderstaande tabel zijn de verschillen van de Jaarrekening 2018 opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grote verschillen en de som van de overige verschillen. Tevens is aangegeven of een afwijking een incidenteel of structureel (I/S) effect betreft. Een toelichting op de analyse van de grote verschillen is opgenomen aan het einde van ieder programmaonderdeel onder het kopje Financiën. De overige kleine verschillen worden verder niet toegelicht.
Vervolgens treft u de verschillen aan tussen de begrote en werkelijke mutaties van de reserves. Een toelichting op de reserves is opgenomen bij de toelichting op de passiva van de balans.

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Programma 1 Bestuurlijk domein

I/S

Lasten

V/N

Baten

V/N

Omschrijving afwijking

1.1

Verkiezingen

I

7

N

1.1

Burgerparticipatie

I

-28

V

1.1

Griffier

I

-35

V

1.1

Voormalig bestuurders

I

-29

V

1.1

College

I

-24

V

1.2

Leges burgerlijke stand

I

19

N

1.3

Toeristenbelasting

I

-17

V

1.3

Provinciale subsidie BIZ

I

-18

V

1.3

Kermis

I

11

N

1.4

Integrale veiligheid

I

-43

V

1.4

Pilot vroegsignalering

I

-18

V

1.4

Brandweertaken

I

53

N

1.4

Bouw- en omgevingsvergunningen

I

-120

V

1.4

Bouw- en omgevingsvergunningen

I

-41

V

Totaal overige verschillen

-16

V

50

N

Totaal Bestuurlijk domein

-253

V

4

N

Onderdeel

Programma 2 Sociaal domein

I/S

Lasten

V/N

Baten

V/N

Omschrijving afwijking

2.1

Minder subsidie reguliere peuteropvang

I

-25

V

2.1

Subsidie project Stapin!

I

-16

V

2.1

Minder gebruik Diversion en Playback

I

-42

V

2.3

Voormalig medewerker Muziekschool

I

-34

V

2.3

Platform evenementen

I

-40

V

2.3

Sportservice

I

-20

V

2.3

Toplaag Cruyff-court

I

-25

V

2.3

Inspectie speeltoestellen Velsen

I

-11

V

2.3

Verhuurcapaciteit De Velst

I

13

N

2.4

Wmo dienstverlening

I

409

N

2.5

Doordecentralisatie Heliomare

S

-187

V

2.5

Leerlingenvervoer

I

-42

V

2.6

Bijstand levensonderhoud

S

-215

V

2.6

Bijstand zelfstandigen

I

-130

V

2.6

Re-integratie

S

25

N

2.6

Clliëntenparticipatie

I

-30

V

Totaal overige verschillen

-134

V

-7

V

Totaal Sociaal domein

-501

V

-10

V

Onderdeel

Programma 3 Fysiek domein

I/S

Lasten

V/N

Baten

V/N

Omschrijving afwijking

3.1

Omgevingswet

I

-84

V

3.1

Bestemmingsplannen

I

-51

V

3.1

Herontwikkeling Jean Monnetstraat

I

-46

V

3.1

Inrichting locatie Tiny houses

I

17

N

3.1

Verkoop twee restpercelen

I

-62

V

3.1

Mutaties grondexploitaties

-1.099

V

1.021

N

3.2

Landschapsplan Heemskerk-alternatief

I

-100

V

3.2

Vervanging keerwand

I

-20

V

3.2

Meterkasten BIZ Centrum

S

-27

V

3.3

Uitvoering energietransitie

I

-50

V

3.3

Herstelkosten riolering

I

38

N

3.3

Openbaar groen

I

-28

V

3.3

Beschoeiing en duikers

I

-35

V

3.3

Opbrengst Afvalstoffenheffing

I

-57

V

Totaal overige verschillen

-49

V

-44

V

Totaal Fysiek domein

-1.534

V

858

N

Onderdeel

Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

I/S

Lasten

V/N

Baten

V/N

Omschrijving afwijking

AD

Hogere inkomsten OZB

I

-64

V

AD

Algemene uitkering

1.079

N

AD

Organisatieontwikkeling

I

-124

V

AD

Overhead

I

714

N

AD

Overhead

I

-572

V

AD

Onderhoud gebouw en inventaris

S

45

N

AD

Generieke digitale infrastructuur

-60

V

AD

Catering

S

29

N

AD

Catering

I

-23

V

Totaal overige verschillen

118

N

-135

V

Totaal AD en onvoorzien

150

N

857

N

Reserves

I/S

Lasten

V/N

Baten

V/N

Omschrijving afwijking

Algemene reserve

45

N

Budgetoverheveling

76

N

Volkshuisvestingsfonds

45

N

Omgevingswet

145

N

Tolhek

34

N

Verbindingsweg A8-A9

100

N

Grond en gebouwenbeheer

34

N

Toeristen en recreatie

17

N

41

N

Kapitaallasten stedelijke vernieuwing

35

N

Totaal overige verschillen

87

N

101

N

Totaal reserves

325

N

435

N

ga terug