Jaarverslag 2018

Algemeen

Hierbij biedt het college u het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2018 aan.
In het Jaarverslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het in de Meerjarenbegroting 2018-2021 en de Meerjarenplanning 2018-2021 vastgestelde beleid.

In de vorige bestuursperiode heeft het college noodzakelijke weloverwogen keuzes gemaakt en de  hieraan verbonden maatregelen doorgevoerd met als doel te komen tot een meerjarig gezonde financiële huishouding. Uitgangspunten hierbij waren het in stand houden van (preventieve) voorzieningen en, daar waar sprake is van gemeentelijke beleidsvrijheid, het niveau van voorzieningen opnieuw te bepalen met behoud van de Heemskerkse uitstraling.
Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat verhoging van de lokale lastendruk weliswaar nodig was maar zo beperkt mogelijk kon blijven. Dit alles om het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende jaren op orde te houden. Een financieel positief meerjarenperspectief als uitgangspunt is hiermee gebleven. Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief saldo van € 233.164. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het overzicht Financiën in één oogopslag.

ga terug