Jaarverslag 2018

Balans

Vaste activa

2018

2017

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

- Gronden uitgegeven in erfpacht

134.132

134.132

- Overige investeringen met een economisch nut

80.896.214

83.827.561

Investeringen met een maatschappelijk nut

1.191.417

670.873

Totaal

82.221.763

84.632.566

Financiële vaste activa

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

- Deelnemingen

-136.706

309.025

- Overige verbonden partijen

19.305

19.305

Overige langlopende leningen u/g

2.420.925

2.515.589

Totaal

2.303.524

2.843.919

Totaal vaste activa

84.525.287

87.476.485

Vlottende activa

2018

2017

Voorraden

Verspreide percelen

322.006

322.006

Onderhanden werk

-4.260.910

-1.768.552

Totaal

-3.938.904

-1.446.546

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

11.387.687

9.952.726

Overige vorderingen

1.526.888

1.078.947

Totaal

12.914.574

11.031.672

Liquide middelen

324.216

992.416

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

6.517.827

6.418.398

Totaal

6.517.827

6.418.398

Totaal vlottende activa

15.817.714

16.995.940

Totaal Activa

100.342.999

104.472.426

Vaste passiva

2018

2017

Eigen vermogen

Algemene reserves

18.006.602

17.504.520

Bestemmingsreserves

36.037.802

37.368.215

Nog te bestemmen resultaat

233.164

1.625.082

Totaal

54.277.568

56.497.817

Voorzieningen

6.962.419

6.032.133

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

28.682.319

31.398.159

- Overige binnenlandse sectoren

120.924

188.588

Waarborgsommen

90.872

97.059

Totaal

28.894.115

31.683.805

Totaal vaste passiva

90.134.102

94.213.756

Vlottende passiva

2018

2017

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Banksaldi

395.935

413.667

Overige schulden

5.181.044

3.965.476

Totaal

5.576.979

4.379.143

Overlopende passiva

- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

258.732

413.881

- Overige vooruit ontvangen bedragen

4.373.185

5.465.645

Totaal

4.631.918

5.879.527

Totaal vlottende passiva

10.208.897

10.258.670

Totaal Passiva

100.342.999

104.472.426

Garantstellingen 100% achtervang

29.921.157

30.062.635

ga terug