Jaarverslag 2018

Overzicht van lasten en baten in de Jaarrekening 2018

Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil begroting jaarrekening

No.

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Bestuurlijk Domein

7.352

-1.456

5.896

8.766

-2.428

6.338

8.513

-2.424

6.089

-253

4

-249

2

Sociaal Domein

51.860

-14.153

37.707

53.427

-14.969

38.457

52.927

-15.147

37.779

-500

-178

-678

3

Fysiek Domein

18.387

-12.505

5.883

20.013

-13.509

6.504

18.479

-12.651

5.828

-1.534

858

-676

A

Totaal gerealiseerd programma's

77.599

-28.114

49.486

82.206

-30.907

51.299

79.919

-30.223

49.696

-2.287

684

-1.603

Algemene dekkingsmiddelen

2.460

-62.242

-59.782

2.080

-62.908

-60.828

1.992

-62.001

60.009

-88

907

819

Vennootschapsbelasting

29

0

29

29

0

29

76

0

76

47

0

47

Onvoorzien

50

0

50

50

0

50

0

0

0

-50

0

-50

Overhead

12.118

-572

11.546

12.767

-547

12.220

13.054

-598

12.457

288

-51

237

B

Totaal gerealiseerd

92.257

-90.928

1.329

97.132

-94.361

2.770

95.041

-92.821

2.220

-2.091

1.540

-550

B

Totaal toevoeging en onttrekking reserves

173

-1.606

-1.432

1.653

-5.155

-3.502

1.978

-4.431

-2.453

325

724

1.049

C

Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B)

92.430

-92.534

-104

98.785

-99.516

-732

97.019

-97.252

-233

-1.765

2.264

499

ga terug