Jaarverslag 2018

Overzicht incidentele lasten en baten

Bedragen x € 1.000

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

1 Bestuurlijk domein

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

684.300

677.000

College

677.000

677.000

Overdracht en storting pensioenkapitaal

Verkiezingen

6.300

Toegankelijk maken stembureaus voor mindervaliden

Verkiezingen

1.000

Aanschaf handlichtloepen

1.3 Economische zaken

25.715

23.800

Bedrijveninvesteringszone

25.715

Ondersteuning toekomstige winkelgebieden (VJN 2018)

Bedrijveninvesteringszone

23.800

Ondersteuning toekomstige winkelgebieden (VJN 2018)

1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven

0

150.000

Bouw- en omgevingsvergunningen

150.000

Leges: Simon van Haerlemstraat (VJN 2018)

Totaal programma Bestuurlijk domein

710.015

850.800

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

2 Sociaal domein

2.3 Sport, cultuur en recreatie

132.615

0

Sport en recreatie

73.925

Inhuur opstellen plan en uitvoeringskosten; BR Toerisme en recreatieve voorzieningen (NJN 2017)

Recreatieve voorzieningen

10.000

Quarantaineverblijf kinderboerderij (Voorjaarsnota 2017)

Accommodatiebeleid

4.925

Huurprijzenbeleid (VJN 2018)

Accommodatiebeleid

4.760

Onderzoekkosten toekomst zwembaden en beheer gemeentelijke accommodaties; BR Budgethoverheveling (VJN 2017 en NJN 2017)

Kunst & Cultuuraccomodaties

32.300

Verkoopprocedure Kerklaan 1

Overige accommodaties

6.705

Blijf van mijn lijf huis: incidentele overschrijding van de variabele lasten veroorzaakt door de kosten van het inhuren van een brandwacht in verband met een defecte brandmeldinstallatie

2.4 Individuele maatschappelijke voorzieningen

184.294

0

Maatwerkvoorzieningen Wmo

184.294

Kosten ondersteuning Wmo

2.5 Gespeciliseerde jeugdhulp en passend onderwijs

79.468

0

Preventie jeugdhulp

60.368

Eenmalig extra subsidie preventie (JGZ)

Preventie jeugdhulp

19.100

Eenmalig subsidie proeftuin Buurtgezinnen.nl

2.6 Werk en inkomen

147.718

496.762

Bijstand levensonderhoud

147.718

Kosten tijdelijke inhuur ten behoeve van werkzaamheden WWB Levensonderhoud algemeen

Werk en activering

496.762

IJmond Werkt! Voordelig resultaat 2017

Totaal programma Sociaal domein

544.095

496.762

Programma(onderdeel)

Lasten

Baten

Toelichting

3 Fysiek domein

3.1 Ruimte

3.769.678

3.581.270

Bestemmingsplannen

72.004

Inhuur implementatie Omgevingswet (VJN 2017)

Bestemmingsplannen

65.301

Inhuur knelpunten i.v.m. ziekte medewerker

Woonbeleid

4.957

Regionaal actieprogramma (NJN 2017)

Woonbeleid

47.432

Inhuur wegens gebruik maken generatiepact

Stedelijke vernieuwing

44.302

Inhuur stedenbouw wegens ziekte

Stedelijke vernieuwing

14.570

Klimaatadaptatie door gezamenlijke aanpak met derden, in rekening gebracht bij derden

Stedelijke vernieuwing

14.570

Hogere kosten Klimaatadaptatie door gezamenlijke aanpak met derden

Grond- en gebouwenbeheer

61.700

Verkoop twee restpercelen Rijksstraatweg

Grond- en gebouwenbeheer

17.300

Inrichting Tiny houses

Project Assumburg-Oud Haerlem

1.941.200

1.941.200

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening

Bedrijventerrein de Trompet

1.016.600

1.016.600

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening

Waterakkers-Lunetten

17.900

17.900

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening

Locatie de Velst

271.400

271.400

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening

Nieuwe projecten

9.812

11.000

Stedelijke kavelruil

Faciliterend grondbeleid

246.900

246.900

Uitgaven en inkomsten voor faciliterend grondbeleid. Dit betreffen de inkomsten voor de anterieure overeenkomsten van Coornhertstraat en Jan van Kuikweg/Baandert. Deze inkomsten worden gereserveerd voor de te maken uitgaven die voortvloeien uit deze overeenkomsten. Per saldo voor de gemeente budgettair neutraal

3.2 Bereikbaarheid

21.600

9.300

Verkeersmaatregelen

21.600

9.300

Uniformering rotondes

3.3 Milieu en duurzaamheid

51.208

0

Milieubeleid

5.789

Zonnepanelen (NJN 2017)

Milieubeleid

25.000

Gasloze wijzen (NJN 2017)

Milieubeleid

5.000

Deelname Energychalenge

Water- en groenbeleid

9.798

Begrazing schapen (VJN 2018)

Water- en groenbeleid

5.621

Tuinontwerp

Totaal programma Fysiek domein

3.842.486

3.590.570

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5.278

47.723

Bestemmingsreserve Hulp bij het huishouden Toelage (HHT)

184.543

Mede omdat via de Najaarsnota 2016 structureel budget in de begroting is opgenomen is de reserve niet langer nodig en is looptijd van de reserve niet verlengd

Bestemmingsreserve Bouw en verbouw gemeentehuis

2.750.000

Deel van opbrengst verkoop grond Bachstraat

Bestemmingsreserve Grondbeleid en -beheer

45.996

Onttrekking tbv incidentele uitgaven in het kader van grondbeleid en -beheer

Totaal reservemutaties

2.750.000

230.539

Totaal saldo incidenteel

7.846.596

5.168.671

ga terug