Jaarverslag 2018

Overhead

Overhead

Algemeen

De officiële definitie van overhead luidt als volgt: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Overhead bestaat uit alle ondersteunende functies in de ambtelijke organisatie met bijbehorende budgetten. Met ingang van 2017 is overhead verplicht als apart onderdeel van het programmaplan in de begroting opgenomen.
De personeelskosten van de medewerkers in het primaire proces zijn, conform de nieuwe eisen van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv), verantwoord onder de drie domeinen en Algemene dekkingsmiddelen.

Voor een toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar paragraaf E Bedrijfsvoering.

Tabel: Overhead

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging saldo

Werkelijk lasten

Werkelijk baten

Werkelijk saldo

Management

1.085

1.085

1.085

HRM, juridische zaken en communicatie

1.958

2.657

-13

2.644

Automatisering

1.726

1.785

-6

1.778

Financiën en controle

1.541

1.489

-28

1.460

Facilitaire zaken

2.462

2.374

-68

2.306

Huisvesting

1.472

1.896

-386

1.510

Overigen

1.975

1.768

-95

1.673

Totaal

12.220

13.054

-597

12.457

ga terug