Jaarverslag 2018

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

TV

Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

0.1

Bestuur

2.279

2.162

117

677

677

0

1.602

1.485

117

0.2

Burgerzaken

1.210

1.176

34

812

748

63

398

427

-29

0.4

Overhead

12.770

13.070

-300

547

598

-51

12.223

12.472

-249

0.5

Treasury

1.463

1.462

2

1.623

1.683

-60

-160

-221

62

0.61

OZB woningen

96

96

0

4.367

4.427

-60

-4.272

-4.332

60

0.62

OZB niet-woningen

424

414

10

1.304

1.313

-9

-880

-899

19

0.64

Belastingen overig

15

16

0

260

255

5

-245

-239

-5

0.7

AU en over uitk gem.fonds

0

0

0

55.216

54.137

1.079

-55.216

-54.137

-1.079

0.8

Overige baten en lasten

132

5

127

138

186

-48

-6

-181

175

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

29

76

-47

0

0

0

29

76

-47

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.280

2.361

-82

0

0

0

2.280

2.361

-81

1.2

Openbare orde en veiligheid

651

579

72

0

1

-1

651

578

73

2.1

Verkeer en vervoer

3.924

3.815

109

217

189

28

3.706

3.626

81

3.1

Economische ontwikkeling

446

442

4

226

260

-34

220

182

38

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.933

1.164

769

1.861

2.078

-218

72

-915

987

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsreg

65

71

-6

76

73

3

-10

-2

-9

3.4

Economische promotie

163

158

5

96

85

11

67

73

-5

4.1

Openbaar basisonderwijs

52

33

19

0

0

0

52

33

19

4.2

Onderwijshuisvesting

3.311

3.138

173

8

39

-32

3.304

3.099

205

4.3

Onderwijsbel en leerlingzaken

1.965

1.892

73

766

756

9

1.199

1.136

64

5.1

Sportbeleid en activering

727

707

20

0

0

0

727

707

20

5.2

Sportaccommodaties

1.127

1.126

0

377

353

24

749

773

-24

5.3

Cultuurpres,cultuurprod enz.

1.256

1.206

50

123

119

4

1.133

1.087

46

5.4

Musea

86

74

12

0

0

0

86

74

12

5.6

Media

921

921

0

0

1

-1

921

921

0

5.7

Openb groen en recreatie

3.080

2.932

149

72

72

0

3.009

2.860

149

6.1

Samenkracht en burgerparticipa

3.707

3.652

55

130

132

-2

3.577

3.520

57

6.2

Wijkteams

1.626

1.483

143

0

0

0

1.626

1.483

143

6.3

Inkomensregelingen

15.899

15.496

403

12.235

12.242

-6

3.663

3.255

409

6.4

Begeleide participatie

5.382

5.406

-25

497

497

0

4.885

4.910

-25

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

953

1.273

-320

0

0

0

953

1.273

-320

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.411

7.491

-80

694

703

-10

6.718

6.787

-70

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.559

6.467

-908

0

168

-168

5.559

6.299

-740

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

39

35

4

16

16

0

23

19

4

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.720

945

775

0

0

0

1.720

945

775

7.1

Volksgezondheid

1.933

1.911

22

5

4

0

1.929

1.907

22

7.2

Riolering

1.944

1.998

-54

3.130

3.213

-83

-1.186

-1.215

29

7.3

Afval

4.192

4.190

2

5.195

5.239

-44

-1.003

-1.049

46

7.4

Milieubeheer

690

622

68

1

1

0

689

621

67

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

285

281

4

217

207

10

69

75

-6

8.1

Ruimtelijke ordening

475

296

179

0

3

-3

475

293

182

8.2

Grondexplo niet bedrifter.

2.570

5.732

-3.161

2.405

4.652

-2.247

166

1.080

-914

8.3

Wonen en bouwen

2.339

2.635

-296

1.073

1.663

-590

1.266

972

294

Resultaat voor bestemming

97.132

99.010

-1.878

94.361

96.790

-2.429

2.770

2.220

550

0.10

Mutaties reserves

1.653

1.978

-325

5.155

4.431

724

-3.502

-2.453

-1.049

Resultaat na bestemming

98.785

100.988

-2.203

99.516

101.221

-1.705

-732

-233

-499

ga terug