Jaarverslag 2018

Programma 3 Fysiek domein

Algemeen

Onder het Fysiek domein valt de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zoals de structuurvisie, de bestemmingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van woningbouw. De voorbereiding met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet valt ook onder dit programma, waarvan de verwachting is dat deze in 2021 in werking zal treden. Daarnaast wordt ingezet op de prestatieafspraken met woningcorporaties, bouwgrondexploitaties en plannen voor groen, water, milieu en duurzaamheid. Het streven is om in 2050 een klimaatbestendige en water-robuuste gemeente te zijn, waarin natuur en recreatie op een veilige manier gecombineerd zijn en waarin het openbaar groen een belangrijke component is om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het gemeentelijk rioleringsplan vormt hiervoor een breed kader. In diverse samenwerkingsverbanden (o.a. IJmond Bereikbaar) wordt gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid voor fiets-, bus-, trein- en autoverkeer.

Verdeling over programmaonderdeel

Inkomsten Gerealiseerd

€ -16.620

Afwijking € -3.111

Uitgaven Gerealiseerd

€ 22.448

Afwijking € 2.435

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € -7.806
Afwijking € -3.019
Gerealiseerd € 8.647
Afwijking € 2.611
Gerealiseerd € -154
Afwijking € 25
Gerealiseerd € 3.792
Afwijking € -109
Gerealiseerd € -8.660
Afwijking € -116
Gerealiseerd € 10.009
Afwijking € -68

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.448

14,6 %

Baten

€ 16.620

10,7 %

ga terug