Jaarverslag 2018

C. Onderhoud kapitaalgoederen

5. Accommodaties

Doelstelling en beleidskader

Doelstelling van het beheer en onderhoud is het functioneel en veilig houden van de gemeentelijke accommodaties.
De algemeen geldende wettelijke kaders als het bouwbesluit en het gebruiksbesluit alsmede diverse normen zijn leidend voor het beheer en onderhoud.
Het gewenste onderhoudsniveau voor alle accommodaties is gesteld op redelijk (niveau 3).
Het kwaliteitsniveau wordt bepaald door visuele inspecties aan de hand van de NEN-normen: conditiemeting gebouwen. Aan de hand van de inspecties worden de meerjarenonderhoudsplannen op- c.q. bijgesteld.

De onderhoudstoestand

De onderhoudstoestand van de gebouwen is momenteel redelijk en wordt gehandhaafd op het afgesproken niveau 3.
Met betrekking tot de panden Kerklaan 1 (voormalig muziekschool), Bilderdijkstraat 14 (voormalig Blijf van mijn Lijf huis) en A. Verherentstraat 5 (Nozem en de Non) voert de gemeente nog de benodigde beheerstaken uit. Voor de Kerklaan 1 heeft het verkoopproces plaatsgevonden en bij de Verherentstraat 5 is het verkoopproces gestart.
De gymzaal aan de Jean Monnetstraat is ook sinds september 2017 niet meer in gebruik, maar tot op heden niet gesloopt.

Risico's

Risico en kwantificering

Beheersmaatregel

Verslag

Elektrische installaties in de accommodaties zijn niet veilig.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid

Iedere vijf jaar worden alle installaties gekeurd en, indien nodig, hersteld.

De keuring van de elektrische installaties is opgenomen in de Meerjarenonderhoudsprogramma's. (MJOP).

In oudere accommodaties kan asbest aanwezig zijn waardoor tijdelijke sluiting nodig kan zijn.

Categorie:
Financieel
€ 50.000 - € 200.000
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid

Bij het vermoeden van aanwezigheid asbest, zal er conform wet- en regelgeving gehandeld worden.

In 2018 is geen asbest aangetroffen.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroot Primair 2018

Begroot na wijziging 2018

Rekening 2018

Onderwijshuisvesting

2.811

3.323

3.311

3.138

Gymnastiekaccommodaties

211

245

233

228

Welzijnsaccommodaties

215

218

248

257

Brandweerkazerne

351

190

190

191

Kunst cultuuraccommodaties

224

142

230

211

Sportgebouwen/Waterakkers

347

467

418

423

Overige accommodaties

172

92

109

95

Totaal Lasten

4.332

4.676

4.739

4.543

Onderwijshuisvesting

-15

-13

-8

-39

Gymnastiekaccommodaties

-122

-137

-92

-83

Welzijnsaccommodaties

-146

-150

-99

-99

Brandweerkazerne

0

0

0

0

Kunst cultuuraccommodaties

-104

-66

-123

-118

Sportgebouwen/Waterakkers

-163

-218

-218

-203

Overige accommodaties

-81

-97

-68

-65

Totaal Baten

-632

-680

-607

-607

Saldo

3.700

3.995

3.936

3.936