Jaarverslag 2018

C. Onderhoud kapitaalgoederen

4. Groen, speeltoestellen en kunstobjecten

Doelstelling en beleidskader

Openbaar groen
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van het openbaar groen en sportvelden en het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit.
De algemeen geldende wettelijke kaders als het Burgerlijk wetboek, de Wegenverkeerswet, de Algemeen plaatselijke verordening en het actuele Groenbeleidsplan zijn leidend voor het beheer en onderhoud van het groen. In het plan staan uitgangspunten met betrekking tot het groenbeheer opgenomen. Een actualisatie van het beleidsplan is in voorbereiding.

Speelvoorzieningen
Voor speelvoorzieningen gelden de normen vanuit het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen en een tweetal NEN normen (NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden). Als een toestel voldoet aan die normen, wordt er vermoed dat het toestel veilig is en daarmee aan het WAS voldoet. Verder is het Speelruimtebeleidsplan 2015-2019 van toepassing.

Kunstobjecten
Voor de kunstobjecten is ook het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen van toepassing omdat veel objecten ook bespeelbaar zijn. Verder zijn er geen normen voor kunstobjecten.

De onderhoudstoestand

Gazons en beplanting
De afgesproken beeldkwaliteit van het groen, zowel de gazons als de beplanting, is minimaal beeldkwaliteits- niveau B conform de beeld meetlatten van de CROW.
Het werkelijke beeldkwaliteitsniveau wordt bepaald door maandelijkse visuele inspecties aan de hand van landelijke CROW-normen. Uit de resultaten blijkt dat de afgesproken beeldkwaliteit wordt gehaald. het areaal bermen grenzend aan water is dit jaar toegevoegd aan het areaal van gazons, hierdoor is er meer areaal gazons dan in 2017.

Bomen
De bomen worden geïnspecteerd aan de hand van de methode Visual Tree Assessment (VTA). Deze inspectie wordt jaarlijks op een deel van het bomenbestand uitgevoerd zodanig dat na vijf jaar het gehele areaal gekeurd is. De bomen die extra aandacht behoeven en alle bomen in risicovolle situaties zoals langs doorgaande wegen worden elk jaar geschouwd.
Naast de waardevolle particuliere bomen zijn nu ook de waardevolle gemeentelijke bomen in kaart gebracht.

Speelvoorzieningen
De speelplekken worden wekelijks bezocht (de hotspots bijna dagelijks) en gecontroleerd op vervuiling en beschadigingen. De verplichte controles worden uitgevoerd en de logboeken worden digitaal bijgehouden. Hierdoor is de veiligheid en bruikbaarheid van de speeltoestellen geborgd. enkele projecten waren de speelplek Jan van Scorelstraat, een bewonersinitiatief, speelplek Bartokstraat waar het gesprek met de buurt in gang is gezet en de pleinplakkers om de daily mile aan te geven.

Kunstobjecten
De kunstobjecten zijn conform de meerjarenplanning voor 2018 onderhouden. Onderhoud bestaat uit het jaarlijks grondig schoonmaken, het in de was zetten van bronzen beelden en het eventueel herstellen en beoordelen van de kwaliteit van het object. Graffiti en bekladding door het jaar heen worden onmiddellijk verwijderd, beschadigen worden zo snel mogelijk hersteld. het kunstobject Wateroffers op de rotonde Laan van Broekpolder is verwijderd in overleg met de kunstenaar. Een nieuw object Seagulls is geplaatst in een vijver in Beierlust en een kunstobject van Nico Betjes is verplaatst van de gymzaal Jean Monnetstraat naar de gymzaal Duitslandlaan. Vanuit het project Bankjesparade is de Klaagbank van Gerard van Schie geplaatst nabij het gemeentehuis en de Hooglanders" van Sjanneke van Herpen bij 't Maereveldt.

Areaal

Openbaar groen

Oppervlakte

Eenheid

Gras (inclusief sportvelden)

143

ha.

Beplanting

47

ha.

Bomen

20.505

stuks

Speeltoestellen

838

stuks

Kunstobjecten

51

stuks

Risico's

Risico en kwantificering

Beheersmaatregel

Verslag

Kans op letsel en/of schade door uitval van takken en omvallen van bomen door beschadiging en/of bomen die aan het einde van hun levensduur zijn.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Uitvoeren van visuele inspecties.

Naast de reguliere inspecties zijn door de grote droogte in de zomermaanden extra controles uitgevoerd. Dit heeft wel geleidt tot preventief ingrijpen maar niet tot ongevallen.

Zichtbelemmering door te hoog gras in bochten en bij kruispunten.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Zorgdragen voor frequent snoei- en maaiwerk zowel bij particulieren als bij openbaar terrein.

Door frequente controles en besteksmatig tijdig maaien en snoeien zijn er geen ongevallen bekend waarbij zichtbelemmering een oorzaak is.

Kaalslag door het niet-tijdig vervangen van beplanting.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid

Prioriteiten stellen aan de vervanging en renovatie van het groen.

Conform het meerjaren vervangingsschema zijn versleten beplantingsvakken vervangen/aangepast. Hierdoor is het beeld behouden.

Kans op letsel door onveilige of niet-deugdelijk onderhouden speelvoorzieningen.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Strikte inspectie uitvoeren conform de landelijke richtlijnen en wetgeving.

Inspecties zijn uitgevoerd volgens vast intervalschema. Daarnaast is een onafhankelijke technische inspectie uitgevoerd.

Kans op letsel door onveilige situaties aan gedenktekens.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid

Jaarlijkse inspectie.

Er hebben zich geen ongevallen voorgedaan.

Kans op blessures op sport- en speelvelden.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Regulier groot onderhoud uitvoeren.

De sportvelden hebben de grote droogte van 2018 goed doorstaan. Door regelmatig te sproeien en veel zorg en aandacht is de bespeelbaarheid optimaal geweest. Het risico heeft zich hierdoor niet voorgedaan.

Onveilige of niet-deugdelijk onderhouden speelvoorzieningen kunnen leiden tot letsel aan de gebruikers en een negatieve beleving van de burgers.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Strikte inspectie en naleving van de milieuwetgeving en -verordeningen.

Inspecties zijn uitgevoerd volgens vast intervalschema. Daarnaast is een onafhankelijke technische inspectie uitgevoerd.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroot Primair 2018

Begroot na wijziging 2018

Rekening 2018

Openbaar groen

1.772

1.838

1.963

1.932

Begraafplaatsen

257

273

285

281

Sportvelden

471

463

476

475

Recreatieve voorzieningen

419

447

488

441

Totaal Lasten

2.919

3.021

3.212

3.129

Begraafplaatsen

-151

-217

-217

-207

Sportvelden

-66

-67

-67

-68

Recreatieve voorzieningen

-64

-64

-64

-64

Totaal Baten

-281

-348

-348

-339

Saldo

2.637

2.672

2.863

2.790