Jaarverslag 2018

C. Onderhoud kapitaalgoederen

1. Wegen, straten en pleinen

Doelstelling en beleidskader

Wegen
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze beheren en onderhouden van wegen, straten en pleinen om de veiligheid, het comfort en de kwaliteit in stand te houden. De algemeen geldende richtlijnen en wettelijke kaders zijn leidend voor het beheer.

Het wegbeheer is uitgevoerd volgens de landelijke gebruikelijk richtlijn CROW publicatie 147, uitgangspunt is technische kwaliteitsniveau B conform de aanbevelingen uit deze richtlijn.

Onkruidbeheersing op verhardingen en het verwijderen van veeg, zwerf, bloesem en blad afval op verhardingen is een onderdeel van het wegbeheer en is bepaald op beeldkwaliteitsniveau A in de centrumgebieden en beeldkwaliteitsniveau B in de overige gebieden.

Openbare verlichting
Het kader voor verlichting is vastgelegd in het beleidsplan Openbaar verlichting 2012-2020. De kwaliteit van de verlichting dient zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van de verblijfsfunctie van de openbare ruimte. Duurzaamheid in de openbare verlichting wordt bevorderd door energiebesparende maatregelen, sober doch doelmatig verlichten en langere levensduur van de materialen. Daar waar het binnen herinrichtingsprojecten financieel haalbaar is zal een eigen net worden aangelegd in combinatie met LED-verlichting.
Het areaal is modern dankzij de investeringen in de afgelopen 20 jaar. Dit is gunstig voor het energie verbruik en onderhoud. Bij grootschalige herstructureringsprojecten wordt de openbare verlichting vervangen door energiezuinige moderne armaturen. Er wordt onderhoudsarm ontworpen en waar mogelijk wordt het verlichtingsniveau verlaagd met (dimbare) LED-verlichting: het mag niet ten kosten gaan van verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

De onderhoudstoestand

Wegen
Het areaal aan wegen dat de gemeente Heemskerk beheert bedroeg in 2018 circa 1.838.000 m². Hiervan is 73% elementenverharding, 25% asfalt en 2% overige verharding.
In onderstaande tabel staat de kwaliteit van asfalt en elementenverharding. Dit zijn de resultaten van de technische inspectie van 2017. In 2018 zijn de wegen niet geïnspecteerd, dit gebeurt weer in 2019.

Areaal

Onderhoudstoestand

Asfalt

Elementen

Oppervlak (m²)

467.591

1.370.311

Schadebeeld op wegvlakonderdeel

Geen

67,00%

44,10%

Licht

10,30%

5,60%

Matig

13,40%

35,40%

Ernstig

9,30%

11,90%

De ernstige schade bij asfaltverhardingen is met name de randschade van de asfaltwegen in het tuindersgebied. In 2017 is al een begin gemaakt met het vernieuwen van deze wegen en in 2018 is dit voortgezet. Bij elementenverharding wordt de ernstige schade met name veroorzaakt doordat trottoir tegels omhoog gedrukt worden door boomwortels.
De extra financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld in 2016 zijn met name in het herstel van de  asfaltwegen in het tuindersgebied gegaan.
Op basis van de schadecijfers is berekend dat de gemiddelde kwaliteit van de wegen in Heemskerk een 6,0 scoort. Dit komt overeen met een beeldkwaliteitsniveau B conform de landelijke richtlijn van het CROW.

Kunstwerken
Kunstwerken zijn o.a. de verkeersbruggen, voetgangersbruggen en vlonders. De onderhoudstoestand is redelijk tot goed. De kunstwerken worden jaarlijks visueel geïnspecteerd en noodzakelijk klein onderhoud zoals kleine reparaties en schilderwerk wordt door de eigen dienst uitgevoerd. De grote bruggen en viaducten, zoals het leidingenviaduct Assumer Traverse, zijn nog van relatief recente datum en vereisen nog geen groot onderhoud. De voetgangersbruggen zijn vaak van hout. In 2018 is er klein onderhoud uitgevoerd zoals schilderen en incidenteel planken vervangen. Groot onderhoud is uitgevoerd op de vlonder achter de Dorpskerk (het Plankier), hier zijn alle planken vervangen. De vlonders in park Assumburg Oud Haerlem naderen het einde van hun levensduur en zullen de komende jaren worden vervangen.

Openbare verlichting
De gehele openbare verlichting functioneert over het algemeen goed, door de combinatie van preventief onderhoud en inspectie worden de continuïteit en veiligheid gewaarborgd. Uit de jaarlijkse inspectie van de lichtmasten blijkt dat deze voldoen aan de geldende normen. Kleinschalige gebreken en schademasten zijn beperkt van omvang en worden zo snel mogelijk hersteld.

Storingen in het hoofdnet van Liander waar de openbare verlichting op aangesloten is, blijft een punt van aandacht. De gemeente heeft hier niet of nauwelijks invloed op het verhelpen van de storingen.

In 2018 zijn 564 stuks conventionele verlichtingsarmaturen vervangen door duurzame led armaturen. De led armaturen zijn prijstechnisch een stuk voordeliger geworden op dit moment is 14 procent van het areaal van LED verlichting voorzien. Jaarlijks kunnen met de huidige middelen ongeveer 500 armaturen worden vervangen.

Voor grootschalige vervangingsinvesteringen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij herstructureringsprojecten, herinrichtingsplannen en groot onderhoud.

In 2018 is een start gemaakt met het inventariseren voor het toepassen van slimme verlichting.

Verkeersregelinstallaties
De nieuwe verkeersregelinstallatie op het kruispunt Jan Ligthartstraat en de Jan van Kuikweg is opgeleverd. Het preventief onderhoud is volgens planning uitgevoerd.

Risico's

Risico en kwantificering

Beheersmaatregel

Verslag

Uitval van de verlichting. Gevolg toenemende klachten en onveilige situaties.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Materiaal
Aansprakelijkheid
Imago

De eigendienst voert preventief onderhoud uit en houdt een storingsdienst in stand. de individuele lampstoringen en storing in het eigen kabelnet kunnen hierdoor snel worden opgelost.
Storingen in het kabelnet van Liander kunnen niet door de eigen dienst opgelost worden. Deze worden doorgegeven en gemonitord door Liander.

Er zijn 39 grotere storingen geweest waarbij de verlichting in een straat of wijk een of meerdere dagen niet brandde. In 2017 waren dat er 31 en in 2016 23 stuks. Oorzaken zijn vaak kabelbreuken, doorgeslagen stoppen en schakelfouten die door Liander opgelost zijn.

Onvoldoende getroffen verkeersmaatregelen bij de uitvoering van wegwerkzaamheden.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Juridisch
Veiligheid
Aansprakelijkheid

De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen, hier wordt toezicht op gehouden.

Er zijn 20 schadegevallen in behandeling genomen waarbij er drie zijn toegekend. Het schadebedrag voor wegen bedroeg € 2.600.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroot Primair 2018

Begroot na wijziging 2018

Rekening 2018

Wegen, straten en pleinen

1.585

1.653

1.587

1.625

Verkeersmaatregelen

269

285

307

305

Openbare verlichting

499

552

536

492

Verbeteren woonomgeving

0

99

0

0

Totaal Lasten

2.353

2.589

2.431

2.422

Reclame

-36

-38

-38

-35

Wegen, straten en pleinen

-13

-40

-20

-17

Verkeersmaatregelen

-5

0

-20

-9

Openbare verlichting

-131

-145

-140

-128

Verbeteren woonomgeving

0

0

0

0

Totaal Baten

-186

-223

-217

-189

Saldo

2.167

2.367

2.214

2.233