Jaarverslag 2018

C. Onderhoud kapitaalgoederen

3. Oppervlaktewater

Doelstelling en beleidskader

Het doel is het in stand houden van de watergangen en vijvers, het zorg dragen voor een positieve waterbeleving bij de burgers en het scheppen van randvoorwaarden voor een leefomgeving waarin waterflora en fauna zich kunnen ontwikkelen.

De Keur (2016) is een verordening vastgesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die moet waarborgen dat de watergangen en kunstwerken aan de gestelde eisen voldoen. Ook de gemeentelijke watergangen en kunstwerken moeten aan de Keur voldoen.
Het beheer en onderhoud van het binnenstedelijke water is inmiddels volledig door het Hoogheemraadschap overgenomen.

De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de doorstroming van het water door duikers en roosters. Door het schoonhouden van de roosters en duikers en door het dagelijks opruimen van drijfvuil wordt hiervoor gezorgd. Daarnaast heeft er reiniging en inspectie plaatsgevonden aan duikers in Commandeurs en de Rijksstraatweg.

Het schoonhouden van de roosters wordt op frequentie uitgevoerd, de controle op drijfvuil is op beeldkwaliteit. De afgesproken beeldkwaliteit drijfvuil is B en uit de maandelijkse inspecties blijkt dat dit niveau ook gehaald wordt.
De beschoeiingen van de Krayenhofflaan zijn vervangen en overgedragen aan de eigenaren van de aanliggende grond. Tevens zijn er beschoeiingen vervangen aan de Smalven en Noordermaatweg. Aan de Boompjesven is de damwand vervangen die deel uit maakt van de aanrijdroute van de hulpdiensten.

In augustus is er in een sloot aan de Rijksstraatweg een olieverontreiniging aangetroffen dat van een nabijgelegen bedrijf afkomstig was ten gevolge van een ongeluk. De aansprakelijkheidsstelling over de gemaakte opruimkosten loopt nog.

Risico's

Risico en kwantificering

Beheersmaatregel

Verslag

Verzakking achter de beschoeiing.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Tijdig vervangen van de beschoeiingen (zie plan van aanpak).

Op diverse locaties is de beschoeiing vervangen.

Mogelijke overstroming van vijvers door verstopte duikers en ernstig vervuilde roosters.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Milieu

Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers en roosters.

Het risico heeft zich voorgedaan in een aantal vijvers en Commandeurs. Oorzaak was dat boomwortels de doorstroming verstoord hebben waardoor het waterpeil flink steeg. De boomwortels zijn verwijderd. De overige duikers zijn geïnspecteerd.

Kans op vissterfte en/of botulisme door sterk vervuilde of verstopte duikers.

Categorie:
Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Milieu

Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers.

Dit risico heeft zich niet voorgedaan.

Schade aan beschermde plant- en diersoorten door onderhoudswerkzaamheden.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Milieu

Uitvoering door geclassificeerd personeel.

Risico heeft zich niet voorgedaan.

Hoge transportkosten in verband met het ontbreken definitief baggerdepot.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000

Tijdige besluitvorming voor een definitief baggerdepot.

Dit risico heeft zich niet voorgedaan. Het tijdelijke baggerdepot Tolhek is nog in functie. Het definitieve baggerdepot Buitenlanden is inmiddels operationeel.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroot Primair 2018

Begroot na wijziging 2018

Rekening 2018

Watergangen en vijvers

374

394

261

268

Duikers

24

15

38

26

Beschoeiing

12

39

39

19

Baggerprogramma

62

63

63

63

Totaal Lasten

473

512

402

376

Saldo

473

512

402

376