Jaarverslag 2018

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid en beheer

Algemeen beleid

Het in stand houden van het kapitaalgoed rust op drie pijlers:

  • Het laten uitvoeren van besteksmatig planbaar groot onderhoud. Bestekken op basis van beeldkwaliteit, zoals onderhoud gazons en beplanting en kolken, of bestekken op basis van frequentie, zoals schoonmaken riolering en onderhoud bomen zijn de basis van het beheer. Groot onderhoud wordt door aannemers of door IJmond Groen uitgevoerd onder toezicht van de gemeente.
  • Klein onderhoud is niet planbaar vaak ingegeven door meldingen en klachten van burgers of door kleine calamiteiten zoals een gat in de weg of verlies van olie uit voertuigen. Dit onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd.
  • Inventariseren en inspecteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de openbare ruimte is ook een kerntaak van de eigen dienst.

Beheersing

In nauwe samenwerking met de medewerkers van geo informatie wordt een database openbare ruimte continue gemuteerd en gevoed zodat er altijd juiste data opgeleverd kan worden. het gaat hierbij om gegevens zoals areaal (stuks, m², m'), beeldkwaliteit (A+, B, C, D, E) en andere inspectiegegevens zoals de boomveiligheidscontroles en de inspecties wegbeheer CROW publicatie 147. Met behulp van deze gegevens wordt het groot onderhoud ingepland. Het meldingensysteem registreert en handelt alle meldingen openbare ruimte die telefonisch, per email of anders binnen komen af.