Jaarverslag 2018

C. Onderhoud kapitaalgoederen

2. Riolering

Doelstelling en beleidskader

Het in stand houden van de riolering inclusief alle kolken, rioolaansluitingen, pompinstallaties, randvoorzieningen alsmede het bestaande drainagesysteem.
De algemeen van toepassing zijnde wettelijke kaders als de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Water- en rioleringsplan 2017-2021 Verbinden met water (voorheen Gemeentelijk Rioleringsplan, GRP) zijn leidend voor het beheer. Het rioleringsplan betreft niet alleen het riool maar ook de zorgplichten voor regen- en grondwater alsmede de daarmee verbonden investeringen. Naast genoemde wetgeving moet het rioolstelsel voldoen aan NEN-normen en Europese normen.

Het kwaliteitsniveau van het rioolstelsel wordt bepaald door visuele inspecties en beoordeeld conform de NEN-normen. In 2017 is het gehele rioolstelsel gecontroleerd. Aan de hand van de jaarlijkse inspecties wordt het onderhoudsprogramma opgesteld.
De pompinstallaties moeten voldoen aan de richtlijn Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.
De randvoorzieningen, welke dienen als bufferopslag waarin het vuil bezinkt, dienen naar behoren te functioneren en mogen slechts minimale lekkage vertonen.
Alle drainage moet functioneren.

De onderhoudstoestand

De onderhoudstoestand van de riolering is van goede kwaliteit.
Uit de jaarlijkse inspecties blijkt dat de rioolleidingen aan de daarvoor geldende normen voldoen. Kleinschalige gebreken zijn incidenteel, beperkt van omvang en worden binnen een jaar verholpen. In 2018 zijn een aantal rioolstrengen, waar veel schade aan ontstaan was door wortelingroei, door middel van de methode van relinen, van binnenuit succesvol gerenoveerd. Voor grootschalige vervangingsinvesteringen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij herstructureringsprojecten, herinrichtingsplannen en groot onderhoud wegen.
Op basis van de inspecties van de rioolgemalen kan een realistisch vervangingsprogramma worden opgesteld. In het nieuwe rioleringsplan zijn daarvoor middelen gereserveerd. In 2018 is gestart met het actualiseren van de basisgegevens van de riolering. In de wijk Kerkbeek is de riolering geïnspecteerd en van een aantal pompinstallaties is de besturing gemodificeerd. Ook in de wijk Assumburg is het riool geïnspecteerd en gereinigd. Het onderhoud van de rioolgemalen en pompen is in 2018 opnieuw aanbesteed.

Er is gestart met het opschonen van het drainage-beheerbestand, een deel van de bestaande drainage is gereinigd en wordt planmatig in een drainage-onderhoudsprogramma meegenomen. Nieuw aangelegde drainage functioneert goed en wordt structureel opgenomen in het drainage-beheerbestand en meegenomen in het drainage-onderhoudsprogramma.
Van de wijk Broekpolder is de drainage in 2018 gereinigd.

Risico's

Risico en kwantificering

Beheersmaatregel

Verslag

Slechte staat van de riolering kan leiden tot gaten in de weg.

Categorie:
Financieel
€ 1 - € 50.000
Imago
Milieu

Inzicht in onderhoudstoestand door regelmatige inspectie.

Risico is niet opgetreden. Diverse wijken zijn in 2018 geïnspecteerd.

Door verstoppingen in het rioolstelsel, belemmering van afvoer van afvalwater.

Categorie:
Financieel
€ 1- € 50.000
Milieu

Regelmatig reinigen om afvoer te kunnen waarborgen en adequaat reageren op verstoppingsmeldingen.

Risico is niet opgetreden. In diverse wijken is de riolering gereinigd.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroot Primair 2018

Begroot na wijziging 2018

Rekening 2018

Onderhoud kolken

111

95

95

102

Rioolheffing, kwijtschelding

200

180

203

207

Riool

442

473

318

390

Onderhoud pompinstallaties

143

165

165

168

Onderhoud randvoorzieningen

39

44

44

44

Gemeentelijk RioleringsPlan

1.035

1.013

1.168

1.171

Riolering/grondwater

85

84

84

84

Inning rioolheffing

39

40

40

40

Riool (kosten FZ)

31

31

31

0

Totaal Lasten

2.124

2.124

2.147

2.205

Rioolheffing

-3.082

-3.130

-3.130

-3.135

Inning rioolheffing

0

0

0

0

Gemeentelijk RioleringsPlan

0

0

0

0

Riool

0

0

0

-68

Onderhoud kolken

-21

0

0

-10

Totaal Baten

-3.104

-3.130

-3.130

-3.213

Saldo

-979

-1.006

-983

-1.008